Menu
# #

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Air Cirrus s.r.o.

Část I. – Smluvní podmínky ověření praktických dovedností

1. Vznik smluvního vztahu

1.1. Společnost Air Cirrus s.r.o., IČO 251 60 371, se sídlem Kalvárie 503, Strakonice II, 386 01 Strakonice (dále jen „poskytovatel“) je poskytovatel služby ověření praxe, která je blíže specifikována při objednání služby na internetových stránkách poskytovatele. Číslo účtu poskytovatele u Raiffeisen Bank je 112306645 / 5500.

1.2. Objednatel je osoba, která si objednala a uhradila nabízenou službu.

1.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká uhrazením služby a řídí se všeobecnými smluvními podmínkami poskytovatele.

2. Objednání a úhrada

2.1 Objednatel si může ověření praxe objednat na e-shopu www.lipno-na-lodi.cz, nebo e-mailem, případně telefonicky na kontaktu uvedeném na internetových stránkách.

2.2 Při objednávce se specifikuje konkrétní typ ověření praxe (jako např. ověření praxe pro kategorii S, ověření praxe pro kategorii M, ověření praxe pro kategorie M+S.)

2.3 Poskytovatel na základě této objednávky vyzve objednatele k úhradě a tuto výzvu k platbě zašle na objednatelem určenou adresu nebo e-mail. Pokud není platba uhrazena v termínu splatnosti, pak se objednávka automaticky ruší. Platba je uskutečněna dnem připsání peněz na účet poskytovatele. Následně zašle poskytovatel objednateli v případě jeho požadavku daňový doklad k této platbě. 

3. Rezervace termínu a storno podmínky

3.1 Ověření praxe se koná pouze za předpokladu, že se ho budou účastnit minimálně 2 objednatelé. Lze si domluvit i individuální ověření praxe. V takovém případě musí objednatel poskytovatele kontaktovat předem. Poskytovat má možnost při ověření praxe doplnit volná místa na palubě lodě dalšími lidmi.

3.2 Chce-li se objednatel informovat o termínech ověření praxe ještě před úhradou platby, musí kontaktovat poskytovatele e-mailem: info@lipno-na-lodi.cz.

3.3 Po rezervaci termínu je možná jeho změna, jen v případě volné kapacity na straně poskytovatele a s jeho písemným souhlasem. Nesmí být však v rozporu se storno podmínkami níže.

3.4 Změnu termínu ověření praxe dle bodu 3.3 je možné provést nejpozději 3 pracovní dny, předcházející dni, kdy se má uskutečnit ověření praxe. Žádost o změnu musí být doručena poskytovateli písemně (e-mailem).

3.5 V případě, že objednatel nevyužije zarezervovaný termín a současně nebude postupovat dle bodu 3.4 ztrácí nárok na účasti ověření praxe. V takovém případě se na uhrazenou platbu hledí jako na storno poplatek náležící poskytovali.

3.6 V případě, že se ověření praxe nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů na straně poskytovatele, nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. Tento nový termín musí objednatel využít, nejdéle však do 6 měsíců od termínu původní rezervace. V případě, že objednatel nevyužije nově sjednaný termín v této lhůtě, hledí se na uhrazenou platbu jako na storno poplatek náležící poskytovali.

3.7 V případě, že se ověření praxe nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů nezávislých na vůli obou smluvních stran (zejména nepříznivého počasí jako je vítr od 5 Bft, tj. nad 10,8 m/s nebo nad 38 km/h), bouřka, silný déšť s krupobitím nebo z jiných důvodu jako zemětřesení, požár, potopa, povodeň, válečné nebezpečí, teroristický útok, vyhlášený výjimečný stav, stav nouze, ekologická havárie, pracovní stávka, blokáda) nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. O vhodnosti konání výcvikového kurzu pak vždy rozhoduje, po zhodnocení všech okolností, zejména s ohledem na bezpečnost, poskytovatel.

3.8 Poskytovatel nezodpovídá za případnou škodu způsobenou neuskutečněním nebo zkrácením nabízených služeb z důvodů uvedených v bodech 3.6 a 3.7.

4. Bezpečnost

4.1 Objednatel bere na vědomí, že ověření praxe je outdoorová aktivita, která může být potencionálně nebezpečná. Kurzu se účastní na vlastní riziko a nebezpečí.

4.2 V případě zdravotního nebo jiného handicapu je nutné tuto skutečnost uvést při objednávce a vhodnost účasti konzultovat se svým lékařem.

4.3 Při ověření praxe je objednatel povinen respektovat bezpečnostní a organizační pokyny pověřeného pracovníka poskytovatele. Nerespektování těchto pokynů může být důvodem k okamžitému vyloučení účastníka z kurzu bez nároku na náhradní termín a náhradu případných škod.

4.4. Nájemce nesmí mít s sebou na lodi jakákoliv zvířata, včetně psů a koček. Porušení bude sankcionováno částkou ve výšce 10.000 Kč.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

5.2 Smluvní podmínky ověření praxe jsou platné od 1. 4. 2021.

Část II. – Smluvní podmínky „výletní plavba“

1. Vznik smluvního vztahu.

1.1 Společnost Air Cirrus s.r.o.., IČO 251 60 371 , se sídlem Kalvárie 503, 386 01 Strakonice (dále jen „poskytovatel“) je poskytoval služby „výletní plavba“, která je blíže specifikována při objednání služby na internetových stránkách poskytovatele.

1.2 Objednatel je osoba, která si objednala a uhradila službu „výletní plavba“.

1.3 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká úplným zaplacením služby „výletní plavba“ a řídí se všeobecnými smluvními podmínkami poskytovatele.

2. Objednání a úhrada

2.1 Objednatel si může výletní plavbu objednat v objednávkovém formuláři na www.lipno-na-lodi.cz, nebo telefonicky na kontaktu uvedeném na internetových stránkách.

2.2 Při objednávce se specifikuje konkrétní typ „výletní plavby“ (jako např. čtyřhodinová, celodenní).

2.3 Při objednání vystaví poskytovatel fakturu a tu zašle společně s potvrzením objednávky na objednatelem určenou e-mailovou adresu. Pokud není faktura uhrazena v termínu splatnosti, pak se objednávka automaticky ruší.

2.4 Objednávka výletní plavby je přenosná. V případě, že objednávku uplatní osoba odlišná od osoby, která ji uhradila, pohlíží se na ní jako na objednatele a má stejná práva a povinnosti vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek jako objednatel.

3. Platnost objednané plavby

3.1 Platnost objednávky výletní plavby je 120 dní při platbě online platební kartou od data úhrady, je nevratná ale přenosná. U platby bankovním převodem je planost objednávky 1 rok.

3.2 Platnost objednávky u platby bankovním převodem je možné prodloužit o dalších 6 měsíců za 250 Kč. Prodloužení platnosti musí být objednáno a uhrazeno nejpozději do 4 týdnů před datem vypršení platnosti. Žádost o prodloužení platnosti nám zašlete na e-mail info@lipno-na-lodi.cz.

3.3 Prodloužit platnost objednávky je možné maximálně jednou. 

4. Rezervace termínu

4.1 Objednatel se zaplacenou objednávkou si může zarezervovat termín „výletní plavby“, čerpání však musí začít nejpozději poslední den platnosti objednávky.

4.2 Chce-li si objednatel zamluvit termín výletní plavby ještě před úhradou platby, musí kontaktovat poskytovatele na telefonním čísle +420 777 650 717 nebo e-mailem info@lipno-na-lodi.cz.

4.3 Rezervace termínu se provádí e-mailem nebo jinou písemnou formou. Poskytovatel musí zvolený termín akceptovat. V případě, že poskytovatel nemá volnou kapacitu ve vybraném termínu, nabídne objednateli jiný náhradní termín.

4.4 Objednatel potvrdí rezervovaný termín objednateli e-mailem nebo jinou vhodnou formou, objednatel vznese požadavek na termín. Poskytovatel rovněž zašle objednateli instrukce, kterými se je objednatel povinen řídit.

5. Storno podmínky

5.1 Po rezervaci termínu je možná jeho změna, jen v případě volné kapacity na straně poskytovatele a s jeho písemným souhlasem. Změna nesmí být v rozporu se storno podmínkami níže.

5.2 Změnu termínu dle bodu 5.1 je možné provést nejpozději 3 pracovní dny (72 hod.) předcházející dni kdy se má uskutečnit „výletní plavba“. Žádost o změnu musí být vždy poskytovateli doručena písemně nebo e-mailem.

5.3 V případě, že objednatel nevyužije zarezervovaný termín, ani nezažádá o jeho změnu dle bodu 5.2, nelze objednávku použít pro rezervaci jiného termínu a stává se neplatnou.

5.4 V případě, že se „výletní plavba“ nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů na straně poskytovatele, nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. V případě, že nový termín rezervace by byl až po uplynutí platnosti objednávky, hledí se na takovou objednávku jako na platnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců od termínu původní rezervace.

5.5 V případě, že se „výletní plavba“ nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů nezávislých na vůli obou smluvních stran (zejména nepříznivého počasí vítr od 5 Bft (tj. nad 10,8 m/s nebo nad 38 km/h), bouřka, silný déšť s krupobitím nebo z jiných důvodu jako zemětřesení, požár, potopa, povodeň, válečné nebezpečí, teroristický útok, vyhlášený výjimečný stav, stav nouze, ekologická havárie, pracovní stávka, blokáda) nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. O vhodnosti konání „výletní plavby“ pak vždy rozhoduje, po zhodnocení všech okolností, zejména s ohledem na bezpečnost, poskytovatel

5.6 Poskytovatel nezodpovídá za případnou škodu způsobenou neuskutečněním „výletní plavby“ z důvodů uvedených v bodech 5.4 a 5.5. (zejména náklady na cestu, zajištění volna a vybavení atd.)

6. Bezpečnost

6.1 Objednatel bere na vědomí, že „výletní plavba“ je outdoorová aktivita, která může být potencionálně nebezpečná. „Výletní plavby“ se účastní na vlastní riziko a nebezpečí.

6.2 V případě zdravotního nebo jiného handicapu je nutné tuto skutečnost uvést při objednávce a vhodnost účasti konzultovat se svým lékařem.

6.3 Při „výletní plavbě“ je objednatel povinen respektovat bezpečnostní a organizační pokyny pověřeného pracovníka poskytovatele.

6.4. Nájemce nesmí mít s sebou na lodi jakákoliv zvířata, včetně psů a koček. Porušení bude sankcionováno částkou ve výšce 10.000 Kč.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

7.2 Smluvní podmínky „výletní plavba“ jsou platné od 1. 4. 2021.